hŁemkowskie lasy

Warszawa, 19 stycznia 2004r.

DYREKCJA GENERALNA

LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZG-7031/2/04

Panowie Dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i Krośnie

W związku z wnioskiem Zjednoczenia Łemków z dnia 02.12.2003r. w sprawie wstrzymania cięć w tzw. „lasachłemkowskich, proszę Panów Dyrektorów o przyjęcie następującego sposobu postępowania w 2004 roku, w odniesieniu do tych lasów:

1.      W przypadkach lasów łemkowskich, w stosunku do których wydane zostały prawomocne decyzje administracyjne lub postanowienia sądowe, stwierdzające nieważność decyzji o przejęciu lasów na własność Skarbu Państwa, należy wstrzymać wykonywanie wszystkich cięć za wyjątkiem zabiegów sanitarnych, których odłożenie w czasie zagrażałoby trwałości ekosystemów leśnych. Dotyczy to działek, których granice są znane, przynajmniej w przybliżeniu. Drewno pozyskane w wyniku ww. cięć należy oddzielnie rejestrować, do czasu formalnego przekazania lasów właścicielom.

2.      W przypadku lasów, do których zostały zgłoszone udokumentowane roszczenia byłych właścicieli, ale nie zapadły jeszcze wiążące decyzje . administracyjne, należy wzorem lat ubiegłych wstrzymać zręby zupełne.

3.      Drewno pozyskiwane w tych lasach, w ramach innych kategorii cięć, należy ewidencjonować odrębnie.

 

Powyższe postępowanie powinno zostać rozszerzone na wszystkie sporne lasy, niezależnie od uruchomienia lub stanu zaawansowania procesu dochodzenia ich zwrotu, w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.


 


Otrzymują:

l. Minister Środowiska                                                 

2. Zjednoczenie Łemków                                                     

    Bielanka 41                                                                      

   38-311 Szymbark