Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Watra Zdynia

Новини - Aktualności 2017

Архів події »


Незнаний Антонич

Narodziny i chrzciny20.09.2017

Тематичне спітканя в 107 річницю уродин поета з Новиці, в котрим возмут участ Юрій Гаврилюк і представники Львівского музею історії релігії, відділ – Будинок Антоничів в Бортятині.
В програмі вечера:

 • Юрій Гаврилюк, «Де поет приглянувся небу». Слідами Богдана Ігоря Антонича на мапі Лемківщини і Сяніччини. Прелекція про місця, котри вписалися в історію родини Антоничів, дітинство і молодіст поета (1909-1928 рр.) – Новиця, Павлокома, Мацина Велика, Липовец, Ясєль і Волиця коло Сянока, де ходив до гімназії в 1920-1928 рр. Показ авторских фотографій і архівних документів з тих місцевости.
 • Вернісаж вистави Усоте прославляю буйноту життя! Життя і творчіст Богдана Ігоря Антонича. Виставка з колекції Львівского музею історії релігії.

1 жовтня 2017 р., год. 17.00
Центр культури ім. Б.І.Антонича,
пл. Двориско 5, Горлиці.

Юрій Гаврилюк (нар. 1964 в Більску Підляским) – історик, письменник, публіцист і фотограф. Літературний дебют в 1982 р., рік пізніше розпочав історични студія в Ягеллонским університеті, жеби ліпше пізнати історію рідних земель. Головний редактор україньского часопису Підляшшя «Над Бугом і Нарвою», дослідник і популяризатор культурной спадщини українців Підляшшя, Холмщини, Надсяння і Лемківщини.

Antonycz jakiego nie znamy

Spotkanie tematyczne w 107 rocznicę urodzin poety z Nowicy z udziałem Jerzego Hawryluka oraz przedstawicieli Lwowskiego Muzeum Historii Religii, Oddział Muzeum - Dom Antonyczów w Bortiatynie.
W programie wieczoru:

 • Jurij Hawryluk, „Gdzie poeta przyjrzał się niebu”. Śladami Bohdana Ihora Antonycza na mapie Łemkowszczyzny i Ziemi Sanockiej. Prelekcja o miejscowościach wpisanych w historię rodziny Antonyczów, dzieciństwo i wczesną młodość poety (lata 1909-1928), które spędził w Nowicy, Pawłokomie, Macynie (Męcinie Wielkiej), Lipowcu, Jasielu oraz Wolicy koło Sanoka, gdzie w latach 1920-1928 uczył się w gimnazjum. Pokaz zdjęć autorskich i dokumentów archiwalnych związanych z omawianymi miejscowościami.
 • Wernisaż wystawy Po stokroć głoszę chwałę bujnej pełni życia! Życie i twórczość Bohdana Ihora Antonycza. Wystawa wypożyczona ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historii Religii.

1 października 2017 r., godz.17:00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza,
pl. Dworzysko 5, Gorlice.

Jurij Hawryluk (ur. 1964 w Bielsku Podlaskim) - historyk, pisarz, publicysta i fotograf. Debiutował literacko w 1982 r., a w rok później dla poznania dziejów ojczystego regionu rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie redaktor naczelny Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, badacz i popularyzator dorobku kulturalnego Ukraińców Podlasia, Chełmszczyzny, Nadsania i Łemkowszczyzny.


3. фестіваль ім. Зиґмунта Хаупта

3. Festiwal Zygmunta Haupta19.09.2017

3. Festiwal im. Zygmunta Haupta

W imieniu organizatorów oraz Zjednoczenia Łemków - Partnera Festiwalu - zapraszamy na
3. Festiwal Zygmunta Haupta,
który odbędzie się w dniach 21-24.09.2017 r. w Gorlicach.
Wspaniali goście, bogate w treści spotkania i koncerty, polecamy!

Szczegóły programowe dostępne są na stronie: www.festiwalhaupta.pl


Обрядовіст народин в Лемків. Народины и хрестины.

Narodziny i chrzciny13.09.2017

Стрічу ведут Анна и Петро Вірхнянскы.
24.09.2017 p., 17:00.
Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича,
пл. Двориско 5, Горлиці.

Obrzędowość około narodzinowa u Łemków. Narodziny i chrzciny.

Spotkanie prowadzą Anna oraz Piotr Wirchniańscy.
Piotr Wirchniański - absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, historyk.
Anna Wirchniańska - absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie, regionalistka.
Autorzy licznych artykułów poświęconych historii i kulturze Łemkowszczyzny, publikowanych m.in.: w tygodniku „Nasze Sowo” oraz na łamach dwumiesięcznika "Nad Buhom i Narwoju”.

24.09.2017 r., 17:00.
Centrum Kultury im. Bohdana Ihora Antonycza,
pl. Dworzysko 5, Gorlice.


XVII Лемківский Єрусалим «Порожня хижа»

XVII Łemkowskie Jeruzalem 'Pusty dom'30.08.2017

Черговий раз маме приємніст запросити Вас на вернісаж виставки новой XVII едиції Лемківского Єрусалима під заголовком Порожня хижа.
Юж з 1 вересня в Лігницкій Галереї мистецтв Ring можете обзерати нову експозицію, а вернісаж виставки одбудеся 15 вересня o 18:45 годині.
Виставку мож оглядати по 1 жовтня 2017 рока.
Виставка примандрує тіж до Горлицкого Центру культури ім. Б. І. Антонича. Будеме Вас інформувати про наступни місця експозиції праць.

Зийдмеся на Лемківским Єрусалимі, запрашаме!

XVII Łemkowskie Jeruzalem "Pusty dom"

30.08.2017

Po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wernisaż nowej edycji wystawy XVII Łemkowskiego Jeruzalem, zatytułowanej Pusty dom.
Już od 1 września w Legnickiej Galerii Sztuki Ring będzie można oglądać nową ekspozycję, natomiast wernisaż wystawy odbędzie się 15 września o godz. 18:45.
Wystawa potrwa do 1 października 2017 r.
XVII Łemkowskie Jeruzalem zagości także w CK im. B. I. Antonycza w Gorlicach. O kolejnych odsłonach tej ekspozycji będziemy Państwa informować na bieżąco.

Spotkajmy się na Łemkowskim Jeruzalem, zapraszamy!

g

VI Конгрес Світовой федерації україньских лемківских об'єднань - СФУЛО

СФУЛО24-26.08.2017 р. | Львів

25 серпня 2017 р. в стінах Львівской обласной ради проходив VI Конгрес СФУЛО. Конгрес головом СФУЛО обрав Ярославу Галик.

До Президії гвошли::

 • Степан Клапик - заступник голови на Європу;
 • Марко Гованський - заступник голови на Америку;

ЧЛЕНИ:

 • США - Андрій Хомик, Михайло Хомик;
 • Канада - Андрій Ротко, Максим Маслей;
 • Україна - Софія Федина, Василь Мулеса, Степан Майкович;
 • Польща - Василь Шлянта, Наталя Гладик;
 • Словаччина - Петро Сокол, Павло Богдан;
 • Сербія - Богдан Віславський, Велимир Паплацко;
 • Хорватія - Дубравка Рашянін.

Новообраній Президії СФУЛО жичиме успішной, плідной праці!

VI Kongres Światowej Federacji Ukraińskich Łemkowskich Organizacji - SFUŁO

24-26.08.2017 r. | Lwów

25 sierpnia 2017 roku w budynku Rady Obwodowej we Lwowie odbył się VI Kongres SFUŁO. Przewodniczącą SFUŁO została Jarosława Halyk.

Do Prezydium weszli:

 • Stefan Kłapyk - zastępca Przewodniczącej na Europę;
 • Marko Howańskyj - zastępca Przewodniczącej na Kontynent Amerykański;

CZŁONKOWIE:

 • USA - Andryj Chomyk, Mychajło Chomyk;
 • Kanada - Andryj Rotko, Maksym Masłej;
 • Ukraina - Sofija Fedyna, Wasyl Mułesa, Stepan Majkowycz;
 • Polska - Wasyl Szlanta, Natalia Hładyk;
 • Słowacja - Petro Sokoł, Pawło Bohdan;
 • Serbia - Bohdan Wisławskyj, Wełymyr Papłacko;
 • Chorwacja - Dubrawka Raszjanin.

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

g

Biblioteka im. Kuryłłów zaprasza!

Biblioteka im. KuryłłówCentrum Kultury im. B. I. Antonycza powstało w 2009 r. Od 2011 r. w Centrum regularnie prowadzona jest nieodpłatna działalność kulturalno-edukacyjna w zakresie ochrony, rozwijania i upowszechniania kultury łemkowskiej, a także sztuki oraz muzyki.

Ideą Centrum Kultury im. Bohdana Ihora Antonycza w Gorlicach jest stworzenie uniwersalnej, kulturalnej i kulturotwórczej przestrzeni, która będzie służyć społeczności łemkowskiej jako miejsce rozwoju oraz kultywowania tradycji przodków. Celem działalności placówki jest prowadzenie dialogu międzykulturowego na rzecz wzajemnego poznania się, zrozumienia oraz kształtowanie dobrosąsiedzkich relacji wśród społeczności lokalnej.

W Centrum znajduje się Biblioteka im. Kuryłłów, która posiada ok 3 tys. pozycji książkowych, ekspozycję stałą poświęconą patronowi placówki, zbiory archiwalne oraz wydawnicze Zjednoczenia Łemków.

Książek polskojęzycznych jest ponad tysiąc, są one udostępniane czytelnikom za pośrednictwem katalogu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach.

Zobacz katalog księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach »

Poniżej zamieszczany aktualny wykaz polskojęzycznych pozycji książkowych /plik pdf/ udostępnianych przez naszą Bibliotekę:

Biblioteka im. Kuryłłów »

art

Starsze wydarzenia można przejrzeć w zakładce: Archwum - Archiwum wydarzeń »

Архів події »